Development Centre

Czym jest Development Centre?

Development oznacza po prostu ROZWÓJ. To nowoczesna i niezwykle trafna ocena potencjału i kompetencji pracowników, ukierunkowana na rozwój ich kompetencji i umiejętności zawodowych.

Development Centre wdrażany jest w istniejących zespołach pracowniczych, mając na celu optymalizację ich funkcjonowania poprzez wyznaczenie najbardziej efektywnej ścieżki rozwoju dla każdej z osób. Niezależni obserwatorzy (asesorzy) obserwują zachowanie pracowników podczas wykonywania indywidualnych oraz grupowych zadań, oceniając ich sposób zachowania się w sztucznie wytworzonym kontekście zawodowym.

Pytania o Development Centre

Development centre zazwyczaj trwa od 1 do 3 dni, poświęconych zadaniom realizowanych w sposób indywidualny, grupowy bądź zespołowy.

Miejscem spotkań jest najczęściej siedziba firmy (naturalne środowisko pracy osób badanych), w sytuacjach wyjątkowych proponowane są pomieszczenia zewnętrzne. Dziennie przeprowadza są 2-3 sesje, opracowanie danych trwa do 14 dni, po czym są one przedstawiane pracodawcy w formie prezentacji, której towarzyszy dyskusja wyników.

Przedmiotem Development Centre jest zazwyczjaj ocena 4 do 6 kluczowych kompetencji, określonych wspólnie z pracodawcą na etapie planowania sesji. Najczęściej dotyczą one istotnych aspektów funkcjonowania zawodowego (komunikatywność, asertywność, kompetencje menedżerskie) - ich dobór zależy od zdiagnozowanych deficytów lub stwierdzonych szans rozwoju.

Przez "kompetencje" rozumiemy m.in. wiedzę, umiejętności oraz postawy pracownicze, które istotnie rzutują na efektywność jednostki oraz zespołu. Oprócz funkcji oceniającej sesje DC niosą też w sobie aspekt treningowy - zapoznanie pracowników z potencjalnie trudnymi sytuacjami w warunkach kontrolowanych przygotowuje ich do stawienia czoła rzeczywistym wyzwaniom.

Development Centre to nie tylko ocena "jakościowa" - ale przede wszystkim ilościowa. Asesorzy dokonują precyzyjnego pomiaru częstości występowania konkretnych zachowań (zarówno pożądanych jak i niechcianych), natomiast zebrane w ten sposób dane prezentowane są postaci tabel oraz wykresów.

Forma Feedbacku ustalona jest każdorazowo z Pracodawcą. Najczęściej ma on formę prezentacji z dyskusją, w czasie których dane oraz płynące z nich wnioski są klarownie przedstawione i wyjaśnione jest ich znaczenie dla efektywności działań pracowniczych. Pracodawca otrzymuje również szczegółowy raport, a pracownicy indywidualną informację zwrotną.